Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

106duk.rar

<

Tin mới nhất

Tổ chức đại hội Đảng bộ Sở và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở...(31/12/2019 4:26 CH)

Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX,...(31/12/2019 9:30 SA)

DANH NHÂN XỨ THANH(18/02/2019 2:33 CH)

về việc gợi ý trả ời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị...(18/02/2019 10:17 SA)

Tham gia cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực...(18/02/2019 9:27 SA)

Tài liệu học tập và viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị BCH TW 7 khóa XII(06/08/2018 8:25 SA)

Tài liệu Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12(29/01/2018 10:58 SA)