Phê duyệt đề án " Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 "

Ngày 19/7/2006 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến năm 2020". Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đường link dưới đây.

http://qppl.thanhhoa.gov.vn