Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 14/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1684/BCT-XNK, ngày 05/3/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT, Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh các văn bản với nội dung chi tiết như sau: 

- Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phản ánh đến Sở Công Thương để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Xem chi tiết các văn bản tại đây:

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP 

Thông tư số 01/2018/TT-BCT 

Thông tư số 02/2018/TT-BCT