Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương Thanh Hóa được ban hành theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 29/09/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá

Đăng ngày 29 - 06 - 2011
100%

1. Vị trí và chức năng:
Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham m­ưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà n­ước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.
Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công thương.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
         Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hư­ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.
          3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
         3.1 Lãnh đạo Sở:
      Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc. Hiện tại, giữ ổn định số Phó giám do sắp xếp theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng.
         Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Công Thương ban hành và theo quy định của pháp luật.                                                                                                
         3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:
         a/ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
         - Văn phòng;
         - Thanh tra;
         - Phòng Kế hoạch, tổng hợp;
         - Phòng Quản lý điện năng;
         - Phòng Quản lý công nghiệp nông thôn;
         - Phòng Kỹ thuật và an toàn công nghiệp;
         - Phòng Quản lý thương mại;
         - Phòng Quản lý xuất nhập khẩu;
         - Phòng Mỏ và Đầu tư.
         Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cụ thể của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Sở Công Thương quyết định.
b/ Chi cục:
- Chi cục Quản lý thị trường
c/ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp với Trung tâm Xúc tiến thương mại).
- Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch;
3.3. Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Công thương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm.
 

<

Tin mới nhất

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương Thanh Hóa được ban hành theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND...(29/06/2011 9:58 SA)