Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Ngày 25/6/2010 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đường link dưới đây.

 
http://qppl.thanhhoa.gov.vn