Quá trình hình thành và phát triển của ngành Công Thương Thanh Hoá

* Về công nghiệp:
Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 Ngành công nghiệp Việt Nam ra đời với nhiệm vụ tiếp quản và khôi phục sản xuất, các nhà máy xí nghiệp do chế độ cũ để lại nhằm phục vụ cho công cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân pháp, ngày 28 tháng 8 năm 1957 nhà nước quyết định thành lập Bộ Công nghiệp, đến tháng 10 năm 1959 Ty Công nghiệp Thanh Hoá được thành lập; Đến năm 1983 Ty Công nghiệp được đổi tên thành Sở Công nghiệp.
* Về thương mại
            Ngày 26 tháng 11 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 220/SL thành lập Nha Thương vụ và tiếp tế thuộc Bộ Kinh tế Quốc dân; Ngày 14/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh lập Sở Mậu dịch Trung ương, để mở rộng hình thức lưu thông hàng hoá, tháng 3/1955 Hợp tác xã mua bán được thành lập. Trong thời gian này Bộ Thương nghiệp được thành lập trên cơ sở tách Bộ Công Thương thành Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp, đến năm 1958 Bộ Thương nghiệp lại tách thành 2 Bộ, Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương. Năm 1990 Bộ Thương nghiệp được thành lập lại trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nội thương;Vật tư và Kinh tế đối ngoại; Đến tháng 10 năm 1992 Tổng cục Du lịch được tách ra và Bộ Thương mại có tên từ đó.
            Năm 1946 Ty Kinh tế Thanh Hoá được thành lập, sau đó là Ty Công Thương, đến đầu năm 1959 Ty Công thương được đổi tên thành Ty Thương nghiệp, năm 1982 đổi tên là Sở Thương nghiệp. Đến tháng 11 năm 1991 UBND tỉnh quyết định thành lập Sở Thương mại và Du lịch; Tháng 12 năm 1994 UBND tỉnh Quyết định tách nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Thương mại.            
Năm 2008, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, ngày 14/4/2008 UBND Tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND thành lập Sở Công Thương Thanh Hoá trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại.

Văn Phòng Sở Công Thương