Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Công Thương Thanh Hoá

Nội dung của Quyết định và Quy chế xem và tải về theo đường link sau:

Văn Phòng Sở Công Thương