Luật Lưu trữ

Luật Lưu trữ đã được Quốc hội Khoá XIII thông qua ngày 11/11/2011 tại Kỳ họp thứ 2, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. Nội dung toàn văn của Luật Lưu trữ xem tại đường Link dưới đây.

Văn Phòng Sở Công Thương