Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 04 tháng 9 năm 2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành nghị định số 101/2013/ND-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó Ngị định cũng nêu rõ mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định này là 1.229.000 đồng. Các mức trợ cấp, ưu đãi đối với từng từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại phụ lục II ban hành theo nghị định này;

Mức trợ cấp thương tật đới với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem toàn bộ nội dung nghị định 101/2013/ND-CP.