Huyện Thiệu Hóa: Nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển tiểu - thủ công nghiệp và ngành nghề

Từ đầu năm 2013, huyện Thiệu Hóa đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển tiểu - thủ công nghiệp và ngành nghề như: Thưởng 100 triệu đồng cho các xã khôi phục hoặc nhân cấy thành công được 1 nghề có thời gian sản xuất từ 24 tháng trở lên và có 50 lao động tham gia sản xuất thường xuyên; thưởng 100 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất trong làng nghề có trên 50 lao động làm việc ổn định, thường xuyên trong thời gian 24 tháng; thưởng 10 triệu đồng/người đối với các nghệ nhân được tỉnh công nhận, 7 triệu đồng/người đối với thợ giỏi, thợ bàn tay vàng được tỉnh công nhận.
Cùng với đó là chính sách hỗ trợ 50% tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các cụm làng nghề được xây mới, tập trung; hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong cụm làng nghề được quy hoạch xây dựng tập trung; hỗ trợ 15 triệu đồng/ha cho những diện tích được cải tạo và thay thế giống dâu mới cho năng suất cao, chất lượng tốt.
Từ đầu năm đến nay, huyện đã hỗ trợ 160 triệu đồng cho các xã có diện tích trồng dâu để cải tạo, thay thế giống dâu và phát triển nghề dâu tằm tơ. Cùng với đó, huyện cũng đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho nhiều xã trên địa bàn đào tạo các nghề mới cho lao động nông thôn.

Nguông: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng