Báo cáo tháng tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh