Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
133 người đã bình chọn
370 người đang online

ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HÓA CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ

Đăng ngày 07 - 12 - 2022
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Sở Công Thương đã chỉ đạo trong trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh công tác sinh hoạt chi bộ chuyên đề, tối thiểu mỗi quý một lần. Các nội dung định hướng cho chi bộ bao gồm: Việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, công chức, viên chức; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giải pháp nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, phòng chống tiêu cực, thoái hóa; công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ; công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao... Nhờ đó trong toàn Đảng bộ đã tạo dựng được phong trào sinh hoạt chuyên đề đều đặn, cởi mở, thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh chi bộ sinh hoạt chuyên đề

          Ngày 01/11/2022, Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2022 với chủ đề "Phát huy tính đoàn kết trong từng chi bộ, phòng, đơn vị trực thuộc để góp phần xây dựng đảng bộ Sở Công Thương trong sạch vững mạnh".

          Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có: Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Phạm Bá Oai, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; Bí thư một số chi bộ thuộc Đảng bộ Sở; cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

          Tại buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận góp ý, bổ sung, gợi mở các nội dung liên quan đến phát huy tính đoàn kết trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước nói chung và Sở Công Thương nói riêng. Đồng thời, các đồng chí đại biểu đã có ý kiến chỉ đạo hoàn thiện về bố cục, nội dung của dự thảo chuyên đề và giao đồng chí Bí thư chi bộ hoàn thiện để báo cáo Đảng ủy Sở xem xét, đánh giá.

          Sau đây, Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp xin giới thiệu nội dung chuyên đề sinh hoạt chi bộ do Đồng chí Phạm Bá Oai, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy (đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ) trực tiếp dự thảo:

          "Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta bản Di chúc là một trong những tài sản tinh thần vô cùng quý giá, mà đến nay và muôn đời con cháu chúng ta cần phải lưu lại mà học tập, thực hiện và làm theo tấm gương về tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người. Mở đầu bản Di chúc Bác đã khẳng định thắng lợi tất yếu của cách mạng nước ta: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Việc đầu tiên trong bản Di chúc là Bác nói về Đảng, câu đầu tiên nói về Đảng là Bác nói đến Đoàn kết, “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Như vậy là Đoàn kết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, cho đến ngày nay và mãi mãi mai sau cũng vậy. Đồng thời trong Di chúc Bác cũng đã khẳng định giá trị của Đoàn kết trong Đảng cũng như trong nhân dân: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chính Đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân đã làm nên những thắng lợi cực kỳ vẻ vang và vĩ đại của cách mạng nước ta trong suốt thời kỳ từ khi thành lập Đảng đến nay.

Vậy thì ngày nay chúng ta phải thực hiện Đoàn kết đó như thế nào, khi mà đất nước đã hoàn toàn độc lập, non sông đã hoàn toàn thống nhất, dân ta đã hoàn toàn tự do. Đó là phải thực sự Đoàn kết trong cuộc sống hàng ngày (trong gia đình, trong dòng họ, trong cộng đồng dân cư…); Đoàn kết trong cơ quan đơn vị nơi công tác (phòng, ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị…); Đoàn kết trong Tổ chức, đoàn thể để xây dựng củng cố tổ chức, đoàn thể; rộng ra là Đoàn kết toàn dân tộc để chiến thắng và đẩy lùi mọi nguy cơ thách thức đối với Tổ quốc và Đoàn kết cả nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của thời đại để đẩy lùi nguy cơ của biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết và dịch bệnh hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, Chuyên đề này chỉ đề cập đến Đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể mà trực tiếp là trong Chi bộ Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp và trong Đảng bộ Sở Công Thương của chúng ta. Với tiêu đề: “Phát huy tính đoàn kết trong từng chi bộ, phòng, đơn vị trực thuộc để góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Công Thương trong sạch vững mạnh”

*

**

Trong tình hình hiện nay nói về Đoàn kết trong Chi bộ chúng ta cần phải thực hiện “5 Phải” và thực hiện “3 Tránh”, cụ thể là:

*Thực hiện 5 Phải, đó là:

Một là: Phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chi bộ: Bởi vì, Nghị quyết của Chi bộ là những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp để lãnh đạo Chi bộ, lãnh đạo Phòng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nếu Đoàn kết mà không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chi bộ thì đoàn kết đó chẳng nghĩa lý gì, mà đoàn kết đó là đoàn kết mù quáng không có phương hướng, đoàn kết không có mục tiêu.

Hai là: Phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên: Mà cụ thể là, thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên: “(1) Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. (2) Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. (3) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (4)Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. Đồng thời gắn 4 nhiệm vụ trên với tình hình cụ thể của Chi bộ, suy rộng ra là đặc thù của cơ quan, đơn vị, phòng ban và gắn với từng thời điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với từng chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ba là: Phải thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Phòng: Đó là, phải phục tùng và thực hiện nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo Phòng, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức. Chuyên viên phải phục tùng trưởng, phó phòng; phó phòng phải theo sự phân công của Trưởng phòng và Trưởng phòng phải tiếp nhận công việc trên giao, phân công nhiệm vụ phải đúng quy chế, quy định. Đồng thời lãnh đạo Phòng cũng phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, năng lực, sở trường, sở đoản của từng đồng chí để phân công hợp lý, khoa học, có tình, có lý, không máy móc trong phân công nhiệm vụ, không phân công theo kiểu "đánh đố" nhau, nhưng phải trong khuôn khổ quy định của pháp luật, trong quy chế làm việc của phòng, quy chế làm việc của Sở và quy chế văn hóa công vụ của cơ quan.

Bốn là: Phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Mỗi chi bộ, mỗi phòng, ban, đơn vị có chức năng nhiệm vụ riêng được quy định theo Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; các Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 21/7/2021; Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh và theo Quyết định số 680/QĐ-SCT ngày 29/6/2022 của Giám đốc Sở Công Thương. Nhưng tất cả các cán bộ, công chức đều có điểm chung đó là thực hiện đúng bổn phận và chức trách được giao theo tinh thần “3 không, 2 giảm, 4 nâng cao” của UBND tỉnh đó là: “3 không(không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn); “2 giảm” (giảm thời gian giải quyết TTHC; giảm chi phí thực hiện TTHC); “4 nâng cao” (nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tính công khai minh bạch; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân).

Năm là: Phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, dân chủ phải tập trung: Đây là nguyên tắc cơ bản của Đảng ta, không tập trung dân chủ thì không thể đoàn kết, dân chủ không tập trung thì đó là dân chủ vô phương hướng. Do đó muốn đoàn kết thì phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và dân chủ phải tập trung.

Về mặt lý luận như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Tập trung dân chủ là sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa 2 mặt tập trung và dân chủ trong một mối quan hệ hữu cơ, biện chứng chứ không phải chỉ là tập trung hoặc là dân chủ. Hai mặt đó tuy là mâu thuẫn nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, thống nhất với nhau làm thành một nguyên tắc hoàn chỉnh. Dân chủ là điều kiện, là tiền đề của tập trung, cũng như tập trung là cơ sở, là cái đảm bảo cho dân chủ được thực hiện. Không thể hiểu dân chủ là “tính từ” của tập trung hoặc tập trung là “tính từ” của dân chủ . Tuyệt đối hóa một mặt nào đều dẫn đến những sai lầm nguy hiểm, có hại cho sự lãnh đạo và sức mạnh của Đảng”.

Về mặt thực tiễn mà cụ thể trong Đảng bộ Sở ta và trong Chi bộ ta, nếu không phát huy dân chủ thì không thể khai thác và phát huy tinh thần, trí tuệ, công sức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, chi bộ vì công việc chung và là sâu xa của sự mất đoàn kết trong nội bộ và là sâu xa của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhưng nếu dân chủ theo kiểu ai thích nói gì thì nói, ai thích làm gì thì làm không báo cáo, nói ở bất cứ nơi đâu, nói bất cứ lúc nào không có tổ chức thì đó là thứ dân chủ quá chớn, dân chủ vô tổ chức. Nếu phát huy dân chủ theo kiểu không có định hướng, không có mục tiêu vì nhiệm vụ chung, không có sự lãnh đạo tập trung đúng đắn thì không thể có được sức mạnh của tập thể và của tổ chức. Nhưng cái gì cũng trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên, trông chờ vào sự cầm tay chỉ việc của lãnh đạo, cái gì cấp trên giao, cấp trên nói thì mới làm mặc dù đó là chức trách nhiệm vụ của mình, của phòng mình, chi bộ mình thì đó là sự tập trung thụ động, không thể có một tổ chức mạnh và tập thể tốt, thậm chí nặng hơn đó là manh nha của việc độc đoán chuyên quyền, thiếu dân chủ, dẫn đến mất đoàn kết.

*Thực hiện 3 Tránh:

Một là: Tránh đoàn kết xuôi chiều: Đoàn kết xuôi chiều là “mẹ đẻ” của thái độ nể nang, không dám đấu tranh vì chính nghĩa, vì cái tốt, cái thiện, cản trở sự tiến bộ của chi bộ, cơ quan, thấy sai không phê phán, thấy đúng không bảo vệ, lựa theo ý lãnh đạo để a dua vào hùa. Không cùng nhau phân tích, phản biện các vấn đề để tìm ra cái đúng, cái tối ưu trong giải quyết công việc, thậm chí dẫn đến những việc làm sai trái thậm chí vi phạm khuyết điểm, vi phạm pháp luật. Đoàn kết xuôi chiều nhiều khi còn được che đậy dưới lập luận như là “biểu hiện của sự đồng thuận, sự nhường nhịn, vị tha, không cần ganh đua nhỏ nhặt”. Tất cả những biểu hiện đó đều phải Tránh.

Hai là: Tránh đoàn kết cục bộ: Đó là biểu hiện của sự khép kín trong cơ quan, đơn vị, phòng, ban, nhằm che đậy những thói hư tật xấu trong đơn vị mình, không muốn ai thấy khuyết điểm của mình, của đơn vị mình. Đoàn kết theo kiểu chỉ chăm lo đến lợi ích của đơn vị mình mà không quan tâm đến lợi ích chung. Đụng chạm đến người, đơn vị mình thì lên tiếng bao che còn đụng chạm đến người, đơn vị khác thì mặc kệ; đó là đoàn kết theo kiểu “vón cục” hay nói hình tượng đoàn kết như “bì khoai tây”… tất cả những biểu hiện đó đều phải Tránh. Nhưng cũng cần phân biệt đoàn kết nội bộ với đoàn kết cục bộ, Đoàn kết nội bộ là đoàn kết làm cho cơ quan, đơn vị, tổ chức mạnh lên, làm cho mối quan hệ giữa mọi người trong cuộc sống ở cơ quan đơn vị tốt lên; còn Đoàn kết cục bộ là đoàn kết theo kiểu “vón cục”, theo kiểu “bì khoai tây” như nói trên là làm cho đơn vị ngày càng yếu đi, thậm chí tan rã như hình tượng bì khoai tây khi không còn vỏ bọc thì lăn đi mỗi nơi một củ…

Ba là: Tránh đoàn kết hình thức: Đó là biểu hiện của tính phê bình và tự phê bình kém, hay bằng mặt không bằng lòng, tôi không đụng đến ai thì ai không đụng đến tôi. Bên ngoài nhìn thì có vẻ đoàn kết nhưng bên trong thì nội bộ không chịu nhau, không vì việc chung mà đấu tranh, không vì việc chung mà đồng thuận, miệng thì nói đồng thuận nhưng suy nghĩ ngược lại, hoặc trong đơn vị không nói nhưng nói bên ngoài, nói không đúng nơi, đúng lúc… tất cả những biểu hiện đó đều phải Tránh. Nhưng cũng cần nhận diện rõ đâu là “đoàn kết xuôi chiều” và đâu là “đoàn kết hình thức” để có phương án khắc phục, mặc dù cả hai hình thức đều phải tránh, nhưng biện pháp khắc phục thì khác nhau./.

<

Tin mới nhất

Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối, điện sản xuất từ rác và chất thải rắn(29/03/2023 3:44 CH)

Nhiều chương trình hỗ trợ tư vấn cải tiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ(29/03/2023 3:40 CH)

Thông tin điều hành xăng dầu ngày 21/3/2023(29/03/2023 3:36 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy...(29/03/2023 3:14 CH)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 13 (2022-2023)(07/02/2023 3:50 CH)

Sở Công Thương Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(19/01/2023 7:30 SA)

Chùm ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn(12/01/2023 2:31 CH)

Ngành Công Thương Thanh Hóa: Nhìn lại sau một năm “ghi điểm”(06/01/2023 1:07 CH)