Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/01/2021 Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 13/01/2021
28/12/2020 MẪU BẢN KÊ KHAI VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU, KÊ KHAI HÀNG NĂM, KÊ KHAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ)
1223/TB-SCT 28/12/2020 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương Thanh Hóa
596/BTĐKT-THHC 23/12/2020 V/v gửi các biểu mẫu báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng.
3357/SCT-QLĐN 21/12/2020 Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
1097/TB-SCT 04/12/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1041/QĐ-SCT 18/11/2020 Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
1032/QĐ-SCT 17/11/2020 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2959/SCT-VP 13/11/2020 V/v triển khai đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2020
1577/QĐ-TTg 12/10/2020 Ban hành danh sách cơ sở dử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
2635/QĐ-BCT 09/10/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
25/2020/TT-BCT 29/09/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện kiểm toán năng lượng
7088/BCT-ĐL 22/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà
2473/QĐ-BCT 21/09/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
572/TB-STP 17/09/2020 Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
1 2 3 4 5 6