Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1041/QĐ-SCT 18/11/2020 Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
1032/QĐ-SCT 17/11/2020 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2959/SCT-VP 13/11/2020 V/v triển khai đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2020
1577/QĐ-TTg 12/10/2020 Ban hành danh sách cơ sở dử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
2635/QĐ-BCT 09/10/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
25/2020/TT-BCT 29/09/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện kiểm toán năng lượng
7088/BCT-ĐL 22/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà
2473/QĐ-BCT 21/09/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
572/TB-STP 17/09/2020 Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
21/2020/TT-BCT 09/09/2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
22/TT-BCT 09/09/2020 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
23/2020/TT-BCT 09/09/2020 Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng cấp điện trở lại
2410/SLĐTBXH-TEBĐG 25/08/2020 xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2023
171/KH-UBND 13/08/2020 Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa
642/QĐ-SCT 10/08/2020 Ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại Sở Công Thương
1 2 3 4 5 6