• Giám đốc Sở Công Thương ban hành lịch tiếp công dân để giải quyết vướng mắc, kiếu nại của nhân dân về các vấn đề thuộc Sở Công Thương phụ trách