Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 05 - 05 - 2014
100%

Ngày 15/01/2014, tại Quyết định số 182/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó quan điểm và mục tiêu xuất khẩu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

Quan điểm phát triển xuất khẩu

- Phát triển xuất khẩu phải gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

- Phát triển xuất khẩu phải phát huy nguồn hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong tỉnh, hướng đến các sản phâm chủ lực, có khả năng cạnh tranh, có lợi thế so sánh, sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao; gắn với phát triển vùng nguyên liệu; kết hợp khai thác hiệu quả nguồn hàng hóa tỉnh ngoài sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển xuất khẩu nhanh, bền vững.

- Phát triển xuất khẩu phải tranh thủ thời cơ, vận hội mới trong quan hệ đối ngoại của tỉnh, sự hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước để mở rộng thị trường xuất khẩu, giữ vững thị trường truyền thống, hướng đến thị trường yêu cầu cao về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Phát triển xuất khẩu phải gắn với tăng cường chức năng quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu

Phát triển xuất khẩu với tốc độ cao và bền vững nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giải (Ịuyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hóa nằm trong số 15 tỉnh thành xuất khẩu lớn nhất cả nước; giai đoạn 2020 - 2030 có ít nhất 1 mặt hàng thuộc danh sách các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm.

- Đến năm 2015: Giá trị xuất khẩu đạt 1,095 tỷ USD,^ bằng 128,8% mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ XVII. Trong đó xuất khẩu hàng hoá đạt 993 triệu USD, dịch vụ thu ngoại tệ đạt 102 triệu USD.

- Đen năm 2020: Giá trị xuất khẩu đạt 1,9 tỷ USD; trong đó xuất khẩu hàng hoá đạt 1,71 tỷ USD, dịch vụ thu ngoại tệ đạt 190 triệu USD; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,1 %/năm.

- Định hướng đến năm 2030: Giá trị xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD trở lên; trong đó xuất khẩu hàng hoá đạt 5,82 tỷ USD, dịch vụ thu ngoại tệ đạt 680 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 13,09%/năm.

- Xuất khẩu bình quân đầu người: Đen năm 2020, đạt 463,4 USD/người, định hướng đến năm 2030 đạt 1.500 USD/người ừở lên.

- Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đến năm 2020: Hàng nông, lâm, thủy sản đạt 221 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,6%; hàng công nghiệp - TTCN đạt 1,35 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71,1 %; khoáng sản VLXD đạt 140 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,4%; xuất khẩu dịch vụ đạt 190 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10%.

Cụ thể xem tại: Quyết định số 182/QĐ-UBND

Nguồn: Văn phòng Sở.

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(05/05/2014 10:04 SA)

Giá lúa gạo tiếp tục tăng(10/12/2013 10:03 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020(12/09/2013 10:01 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020(12/09/2013 10:01 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến 2020(21/10/2011 9:59 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến 2020(21/10/2011 9:58 SA)

Phê duyệt đề án " Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến...(18/10/2011 9:58 SA)