Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Tài liệu học tập và viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị BCH TW 7 khóa XII

Đăng ngày 06 - 08 - 2018
100%

Đảng ủy Sở Công Thương đăng tải tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị BCH TW 7 khóa XII để các đồng chỉ đảng viên học tập và viết bài thu hoạch Nghị Quyết Hội nghị BCH TW 7 khóa XII.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành 3 NQ:

1. NQ  số 26về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” – NQ về cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

2. NQ số 27 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” – NQ về tiền lương.

3. NQ số 28 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” – NQ về chính sách BHXH.

Sau đây là Đề cương và Slide học tập Nghị Quyết Hội nghị TW 7 khóa XII, đề nghị tất cả các đảng viên đảng bộ Sở Công Thương nghiên cứu và hoàn thành viết bài thu hoạch theo kế hoạch đã được ban hành.

Tải Đề cương Nghị quyết

Tải Slide học tập Nghị quyết 

<

Tin mới nhất

Tài liệu học tập và viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị BCH TW 7 khóa XII(06/08/2018 8:25 SA)

Tài liệu Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12(29/01/2018 10:58 SA)