Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Danh sách các quy hoạch của các sở, cơ quan, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19 - 05 - 2014
100%

TT

Tên

Tải về

 

I

 

 

 

1

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

3857/QĐ-UBND

 

2

Phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

3263/QĐ-UBND

 

3

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Như Thanh

4276/QĐ-UBND

 

4

Phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

3263/QĐ-UBND

 

5

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến 2025

2082/QĐ-UBND

 

6

Phê duyệt quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2055/QĐ-UBND

 

7

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013 - 2020

1220/QĐ-UBND

 

8

Phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Thường Xuân đến năm 2020

401/QÐ-UBND

 

9

Phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Quan Hóa đến năm 2020

46/QÐ-UBND

 

10

Phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Bá Thước đến năm 2020

45/QÐ-UBND

 

11

Phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Mường Lát đến năm 2020

44/QÐ-UBND

 

12

Phê duyệt quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Như Xuân đến năm 2020

4382/QÐ-UBND

 

13

Phê duyệt quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Quan Sơn đến năm 2020

4381/QÐ-UBND

 

14

Phê duyệt quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Lang Chánh đến năm 2020

4380/QÐ-UBND

 

15

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Thành đến năm 2020

2485/QĐ-UBND

 

16

Phê duyệt quy hoạch phát triển vùng cói tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

2241/QĐ-UBND

 

17

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch, khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi, lòng sông tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015

2182/QĐ-UBND

 

19

Phê duyệt quy hoạch vùng thâm canh luồng tập trung tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2011 - 2020

502/QĐ-UBND

 

20

Phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

138/QĐ-UBND

 

21

Phê duyệt Quy hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

4152/QĐ-UBND

 

22

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hậu Lộc đến năm 2020

3943/QĐ-UBND

 

23

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

3916/QĐ-UBND

 

24

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020

3840/QĐ-UBND

 

25

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

3550/QĐ-UBND

 

26

Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2020

3542/QĐ-UBND

 

27

Phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

3456/QĐ-UBND

 

28

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020

2482/QĐ-UBND

 

29

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Lát đến năm 2020

1897/QĐ-UBND

 

30

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

1816/QĐ-UBND

 

31

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

902/QĐ-UBND

 

32

Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020

604/QĐ-UBND

 

33

Phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

630/QĐ-UBND

 

34

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn đến năm 2020

380/QĐ-UBND

 

35

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

0/630 /QĐ-UB

 

36

Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng 2020

3075/QĐ-UBND

 

37

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Cơ khí Thanh Hoá thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020

2574/QĐ-UBND

 

38

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lộc thời kỳ 2004 - 2010, định hướng đến năm 2020

 

 

39

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

3405/QĐ-UBND

 

40

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

2688/QĐ-UBND

 

41

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp và Thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

2255/QĐ-UBND

 

42

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2020

1494/QĐ-UBND

 

43

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 2020

1333/QĐ-UBND

 

44

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Thanh đến năm 2020

1269/QĐ-UBND

 

45

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

674/QĐ-UBND

 

46

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nông Cống, giai đoạn đến năm 2020

225/QĐ-UBND

 

47

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

176/2010/QĐ-UBND

 

48

Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Đông Sơn

147/QĐ-UBND

 

49

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lang Chánh, giai đoạn đến năm 2020

4399/QĐ-UBND

 

50

Phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

4374/QĐ-UBND

 

51

Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

3615/QĐ-UBND

 

52

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

3224/QĐ-UBND

 

53

Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thị xã Sầm Sơn

2847/QĐ-UBND

 

54

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bá Thước đến năm 2020

2151/QĐ-UBND

 

55

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

1059/QĐ-UBND

 

56

Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

485/QĐ-UBND

 

57

Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp sinh học tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2020

317/QĐ-UBND

 

58

Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

202/QĐ-UBND

 

59

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực huyện Yên Định giai đoạn tới 2010, có xét đến 2015

3642/QĐ-UBND

 

60

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hoá đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

2225/QĐ-UBND

 

61

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá thời kỳ năm 2008-2020

1199/QĐ-UBND

 

62

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

980/QĐ-UBND

 

63

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hoá chất tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

237/QĐ-UBND

 

64

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008- 2015 và định hướng đến năm 2020

4103/QĐ-UBND

 

65

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá thời kỳ đến năm 2020

1812/QĐ-UBND

 

66

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thời kỳ đến năm 2020

1372/QĐ-UBND

 

67

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

1190/QĐ-UBND

 

68

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

432/QĐ-UBND

 

69

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

309/QĐ-UBND

 

70

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

3883/QĐ-UBND

 

71

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2006-2020

190/QĐ-UBND

 

72

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020

3167/QĐ-UBND

 

73

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực huyện Hậu Lộc, giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015

2064/QĐ-UBND

 

74

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

1832/QĐ-UBND

 

75

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020

1543/QĐ-UBND

 

76

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

584/QĐ-UBND

 

77

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thiệu Hoá, thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020

2919/QĐ-UBND

 

78

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Lặc, thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020

2594/QĐ-CT

 

79

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây, tỉnh Thanh Hoá

2309/QĐ-UBND

 

80

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát trriển kinh tế - xã hội vùng Tây nam tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010

610/2004/QĐ-UB

 

81

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nga Sơn thời kỳ 2004 - 2010 và đến năm 2015

328/QĐ-CT

 

82

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoằng Hoá - tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2004-2015

3799/QĐ-CT

 

<

Tin mới nhất

Danh sách các quy hoạch của các sở, cơ quan, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh(19/05/2014 10:04 SA)

Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Công nghiệp Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá(12/09/2013 10:01 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến khảo sát và làm việc về quy hoạch khu công nghiệp công nghệ...(12/09/2013 10:01 SA)

Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Công nghiệp Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá(12/09/2013 10:01 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến khảo sát và làm việc về quy hoạch khu công nghiệp công nghệ...(12/09/2013 10:01 SA)

Lễ công bố quyết định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:2000 khu công nghiệp (KCN) Hoàng Long...(03/09/2013 10:00 SA)

Lễ công bố quyết định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:2000 khu công nghiệp (KCN) Hoàng Long...(03/09/2013 10:00 SA)

Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010-2020(21/10/2011 9:59 SA)